Relacje inwestorskie

Informacje wymagane Art. 5 § 5 KSH

Food & Friends Polska Spółka Akcyjna  |  Adres siedziby: ul. Kościuszki 227, 40-950 Katowice  |  NIP: 701-043-38-91  |  REGON: 147333851  | Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000519110  |  Kapitał zakładowy spółki wynosi 5.500.000,00 zł (pięć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100)  | Spółkę reprezentuje jednoosobowo Prezes zarządu: Jan Rogala [zarzad(at)charliefoodfriends.pl]


Informacje wymagane § 14 lit i) Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm

Administrator strony niniejszym informuje, że podmioty grupy Food & Friends Polska S.A., tj. spółki legitymujące się następującymi numerami NIP: 7010433891, 9542727861, 9542750050, 6342867604, 6342884838, 6342935412 oraz 8992733542 uzyskały Subwencję Finansową w latach 2020-2021. Podmiotem udzielającym wsparcia był Polski Fundusz Rozwoju.

Aktualności

Zarząd Spółki Food & Friends Polska S.A. z siedzibą w Katowicach, KRS: 0000519110 (dalej jako: Spółka) działając na podstawie art.
Zarząd Spółki Food & Friends Polska S.A. z siedzibą w Katowicach, KRS: 0000519110 (dalej jako: Spółka) działając na podstawie art.
Zarząd Spółki Food & Friends Polska S.A. z siedzibą w Katowicach, KRS: 0000519110 (dalej jako: Spółka) działając na podstawie art.
Zarząd Spółki Food & Friends Polska S.A. z siedzibą w Katowicach, KRS: 0000519110 (dalej jako: Spółka) działając na podstawie art.
30.09.2020 PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE Zarząd Spółki Food & Friends Polska S.A. z siedzibą w
Charlie Food & Friends: przeprowadziliśmy serię niezbędnych działań dla zapewnienia firmie przetrwania Przeczytaj artykuł o naszych przeciwdziałaniach skutkom kryzysu w
Po przestawieniu naszych restauracji w tryb hibernacji 😴, była chwila na podsumowanie ostatniego roku przed - miejmy nadzieję - krótką

19.01.2020

PIĄTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

Zarząd Spółki Food & Friends Polska S.A. z siedzibą w Katowicach, KRS: 0000519110 (dalej jako: Spółka) działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa po raz pierwszy Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, tj. przy ul. Tadeusza Kościuszki 227 w Katowicach (40-950).

Złożenie dokumentów akcji jest związane z nowym obowiązkiem nałożonym na Spółkę przepisami Kodeksu Spółek handlowych który polega na obligatoryjnym zarejestrowaniu akcji przez Spółkę w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot uprawniony do przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Food & Friends Polska S.A. na podstawie uchwały podjętej w dniu 30 września 2020 r., do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki wybrało podmiot, który na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, tj. Q SECURITIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Dokumenty akcji Akcjonariusz może złożyć, za pisemnym pokwitowaniem w siedzibie Spółki w godzinach 08.00 – 16.00 w dni robocze.

Spółka jednocześnie wskazuje, iż moc obowiązywania dokumentów akcji wydawanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r., na podstawie art. 43 ust. 3 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Od 1 marca 2021 r. uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, a tym samym, od tego dnia za akcjonariusza będzie uważny wyłącznie podmiot/osoba, który/która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy.

W związku z powyższym złożenie dokumentów powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż do dnia 31 stycznia 2021 r. W celu zapewnienia możliwości zgłoszenia przez Spółkę danych Akcjonariusza do podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy zaleca się składanie dokumentów akcji z wyprzedzeniem tj. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Po dniu 1 marca 2021 r. dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazania przez Akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat, tj. do 1 marca 2026 r. Po tym dniu Akcjonariusz może utracić swoje prawa udziałowe wobec Spółki.

***

22.12.2020

CZWARTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

Zarząd Spółki Food & Friends Polska S.A. z siedzibą w Katowicach, KRS: 0000519110 (dalej jako: Spółka) działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa po raz pierwszy Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, tj. przy ul. Tadeusza Kościuszki 227 w Katowicach (40-950).

Złożenie dokumentów akcji jest związane z nowym obowiązkiem nałożonym na Spółkę przepisami Kodeksu Spółek handlowych który polega na obligatoryjnym zarejestrowaniu akcji przez Spółkę w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot uprawniony do przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Food & Friends Polska S.A. na podstawie uchwały podjętej w dniu 30 września 2020 r., do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki wybrało podmiot, który na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, tj. Q SECURITIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Dokumenty akcji Akcjonariusz może złożyć, za pisemnym pokwitowaniem w siedzibie Spółki w godzinach 08.00 – 16.00 w dni robocze.

Spółka jednocześnie wskazuje, iż moc obowiązywania dokumentów akcji wydawanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r., na podstawie art. 43 ust. 3 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Od 1 marca 2021 r. uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, a tym samym, od tego dnia za akcjonariusza będzie uważny wyłącznie podmiot/osoba, który/która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy.

W związku z powyższym złożenie dokumentów powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż do dnia 31 stycznia 2021 r. W celu zapewnienia możliwości zgłoszenia przez Spółkę danych Akcjonariusza do podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy zaleca się składanie dokumentów akcji z wyprzedzeniem tj. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Po dniu 1 marca 2021 r. dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazania przez Akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat, tj. do 1 marca 2026 r. Po tym dniu Akcjonariusz może utracić swoje prawa udziałowe wobec Spółki.

***

Informacje dla akcjonariuszy i obligatariuszy Spółki

23.11.2020

TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

Zarząd Spółki Food & Friends Polska S.A. z siedzibą w Katowicach, KRS: 0000519110 (dalej jako: Spółka) działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa po raz pierwszy Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, tj. przy ul. Tadeusza Kościuszki 227 w Katowicach (40-950).

Złożenie dokumentów akcji jest związane z nowym obowiązkiem nałożonym na Spółkę przepisami Kodeksu Spółek handlowych który polega na obligatoryjnym zarejestrowaniu akcji przez Spółkę w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot uprawniony do przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Food & Friends Polska S.A. na podstawie uchwały podjętej w dniu 30 września 2020 r., do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki wybrało podmiot, który na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, tj. Q SECURITIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Dokumenty akcji Akcjonariusz może złożyć, za pisemnym pokwitowaniem w siedzibie Spółki w godzinach 08.00 – 16.00 w dni robocze.

Spółka jednocześnie wskazuje, iż moc obowiązywania dokumentów akcji wydawanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r., na podstawie art. 43 ust. 3 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Od 1 marca 2021 r. uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, a tym samym, od tego dnia za akcjonariusza będzie uważny wyłącznie podmiot/osoba, który/która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy.

W związku z powyższym złożenie dokumentów powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż do dnia 31 stycznia 2021 r. W celu zapewnienia możliwości zgłoszenia przez Spółkę danych Akcjonariusza do podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy zaleca się składanie dokumentów akcji z wyprzedzeniem tj. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Po dniu 1 marca 2021 r. dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazania przez Akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat, tj. do 1 marca 2026 r. Po tym dniu Akcjonariusz może utracić swoje prawa udziałowe wobec Spółki.

***

29.10.2020

DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

Zarząd Spółki Food & Friends Polska S.A. z siedzibą w Katowicach, KRS: 0000519110 (dalej jako: Spółka) działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa po raz pierwszy Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, tj. przy ul. Tadeusza Kościuszki 227 w Katowicach (40-950).

Złożenie dokumentów akcji jest związane z nowym obowiązkiem nałożonym na Spółkę przepisami Kodeksu Spółek handlowych który polega na obligatoryjnym zarejestrowaniu akcji przez Spółkę w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot uprawniony do przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Food & Friends Polska S.A. na podstawie uchwały podjętej w dniu 30 września 2020 r., do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki wybrało podmiot, który na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, tj. Q SECURITIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Dokumenty akcji Akcjonariusz może złożyć, za pisemnym pokwitowaniem w siedzibie Spółki w godzinach 08.00 – 16.00 w dni robocze.

Spółka jednocześnie wskazuje, iż moc obowiązywania dokumentów akcji wydawanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r., na podstawie art. 43 ust. 3 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Od 1 marca 2021 r. uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, a tym samym, od tego dnia za akcjonariusza będzie uważny wyłącznie podmiot/osoba, który/która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy.

W związku z powyższym złożenie dokumentów powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż do dnia 31 stycznia 2021 r. W celu zapewnienia możliwości zgłoszenia przez Spółkę danych Akcjonariusza do podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy zaleca się składanie dokumentów akcji z wyprzedzeniem tj. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Po dniu 1 marca 2021 r. dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazania przez Akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat, tj. do 1 marca 2026 r. Po tym dniu Akcjonariusz może utracić swoje prawa udziałowe wobec Spółki.

***

 

30.09.2020

PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

Zarząd Spółki Food & Friends Polska S.A. z siedzibą w Katowicach, KRS: 0000519110 (dalej jako: Spółka) działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa po raz pierwszy Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, tj. przy ul. Tadeusza Kościuszki 227 w Katowicach (40-950).

Złożenie dokumentów akcji jest związane z nowym obowiązkiem nałożonym na Spółkę przepisami Kodeksu Spółek handlowych który polega na obligatoryjnym zarejestrowaniu akcji przez Spółkę w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot uprawniony do przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Food & Friends Polska S.A. na podstawie uchwały podjętej w dniu 30 września 2020 r., do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki wybrało podmiot, który na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, tj. Q SECURITIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Dokumenty akcji Akcjonariusz może złożyć, za pisemnym pokwitowaniem w siedzibie Spółki w godzinach 08.00 – 16.00 w dni robocze.

Spółka jednocześnie wskazuje, iż moc obowiązywania dokumentów akcji wydawanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r., na podstawie art. 43 ust. 3 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Od 1 marca 2021 r. uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, a tym samym, od tego dnia za akcjonariusza będzie uważny wyłącznie podmiot/osoba, który/która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy.

W związku z powyższym złożenie dokumentów powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż do dnia 31 stycznia 2021 r. W celu zapewnienia możliwości zgłoszenia przez Spółkę danych Akcjonariusza do podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy zaleca się składanie dokumentów akcji z wyprzedzeniem tj. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Po dniu 1 marca 2021 r. dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazania przez Akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat, tj. do 1 marca 2026 r. Po tym dniu Akcjonariusz może utracić swoje prawa udziałowe wobec Spółki.

***

20.01.2020

Żądanie wcześniejszego wykupu Obligacji na Okaziciela serii C1

Spółka Food & Friends Polska S.A. działając na podstawie punktu 5.18. Warunków emisji Obligacji na Okaziciela serii C1 sporządzonych w Katowicach w dniu 27 lipca 2018 roku niniejszym zawiadamia Obligatariuszy serii C1 o zamiarze dokonania wykupu 795 obligacji o numerach od 1 do 795 na łączną wartość 795.000,00 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) w dniu 31 stycznia 2020 roku.

Wszelkich informacji o procesie wykupu udzieli Państwu zarząd Emitenta [zarzad(at)charliefoodfriends.pl]

***

Zarząd Emitenta podjął dnia 19 grudnia 2018 roku uchwałę numer 2/12/2018 o wcześniejszym wykupie 225 sztuk Obligacji serii B1. Działając w oparciu o postanowienia punktu 5.18 WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI NA OKAZIECIELA SERII B1 FOOD & FRIENDS POLSKA S.A.

Emitent informuje, że na koniec okresu odsetkowego obejmującego miesiąc grudzień 2018 roku zamierza dokonać wykupu 225 sztuk Obligacji serii B1 o łącznej wartości 225.000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100). Wykup obligacji nie pozbawia Obligatariuszy uprawnienia do odsetek za Okres Odsetkowy przypadający przed dniem wcześniejszego Wykupu Obligacji.

Wszelkich informacji o procesie wykupu udzieli Państwu zarząd Emitenta [zarzad(at)charliefoodfriends.pl]

***

Zarząd Emitenta podjął dnia 19 grudnia 2018 roku uchwałę numer 1/12/2018 o wcześniejszym wykupie 1670 sztuk Obligacji serii B. Działając w oparciu o postanowienia punktu 5.18 WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI NA OKAZIECIELA SERII B FOOD & FRIENDS POLSKA S.A.

Emitent informuje, że na koniec okresu odsetkowego obejmującego miesiąc grudzień 2018 roku zamierza dokonać wykupu 1670 sztuk Obligacji serii B o łącznej wartości 1.670.000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wykup obligacji nie pozbawia Obligatariuszy uprawnienia do odsetek za Okres Odsetkowy przypadający przed dniem wcześniejszego Wykupu Obligacji.

Wszelkich informacji o procesie wykupu udzieli Państwu zarząd Emitenta [zarzad(at)charliefoodfriends.pl]

***

Zarząd Emitenta podjął dnia 20 września 2018 roku uchwałę numer 1/09/2018 o wcześniejszym wykupie 1460 sztuk Obligacji serii A. Działając w oparciu o postanowienia punktu 5.18 WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI NA OKAZIECIELA SERII A FOOD & FRIENDS POLSKA S.A.

Emitent informuje, że na koniec okresu odsetkowego obejmującego miesiąc wrzesień 2018 roku zamierza dokonać wykupu 1460 sztuk Obligacji serii A o łącznej wartości 1.460.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wykup obligacji nie pozbawia Obligatariuszy uprawnienia do odsetek za Okres Odsetkowy przypadający przed dniem wcześniejszego Wykupu Obligacji.

Wszelkich informacji o procesie wykupu udzieli Państwu zarząd Emitenta [zarzad(at)charliefoodfriends.pl]


Poszukujemy lokali w galeriach handlowych w całej Polsce o powierzchni 60m² – 100m² i możliwości zaimplementowania lady wydawczej o długości min. 6m. Lokal musi być przystosowany do prowadzenia działalności gastronomicznej.

Zapraszamy do kontaktu:

[relacje.inwestorskie(at)charliefoodfriends.pl]

Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Przygotowanie spółki FOOD & FRIENDS POLSKA S.A. do wejścia na rynek Catalyst”

Zapytanie ofertowe

Oferta handlowa 06.02.2017