Relacje inwestorskie

Informacje wymagane Art. 5 § 5 KSH

Food & Friends Polska Spółka Akcyjna  |  Adres siedziby: ul. Kościuszki 227, 40-950 Katowice  |  NIP: 701-043-38-91  |  REGON: 147333851  | Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000519110  |  Kapitał zakładowy spółki wynosi 3.450.000,00 zł (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)  | Spółkę reprezentuje jednoosobowo Prezes zarządu: Jan Rogala [zarzad(at)charliefoodfriends.pl]

Aktualności

Charlie Food & Friends: przeprowadziliśmy serię niezbędnych działań dla zapewnienia firmie przetrwania Przeczytaj artykuł o naszych przeciwdziałaniach skutkom kryzysu w
Po przestawieniu naszych restauracji w tryb hibernacji 😴, była chwila na podsumowanie ostatniego roku przed - miejmy nadzieję - krótką

Informacje dla akcjonariuszy i obligatariuszy Spółki

20.01.2020

Żądanie wcześniejszego wykupu Obligacji na Okaziciela serii C1

Spółka Food & Friends Polska S.A. działając na podstawie punktu 5.18. Warunków emisji Obligacji na Okaziciela serii C1 sporządzonych w Katowicach w dniu 27 lipca 2018 roku niniejszym zawiadamia Obligatariuszy serii C1 o zamiarze dokonania wykupu 795 obligacji o numerach od 1 do 795 na łączną wartość 795.000,00 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) w dniu 31 stycznia 2020 roku.

Wszelkich informacji o procesie wykupu udzieli Państwu zarząd Emitenta [zarzad(at)charliefoodfriends.pl]

***

Zarząd Emitenta podjął dnia 19 grudnia 2018 roku uchwałę numer 2/12/2018 o wcześniejszym wykupie 225 sztuk Obligacji serii B1. Działając w oparciu o postanowienia punktu 5.18 WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI NA OKAZIECIELA SERII B1 FOOD & FRIENDS POLSKA S.A.

Emitent informuje, że na koniec okresu odsetkowego obejmującego miesiąc grudzień 2018 roku zamierza dokonać wykupu 225 sztuk Obligacji serii B1 o łącznej wartości 225.000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100). Wykup obligacji nie pozbawia Obligatariuszy uprawnienia do odsetek za Okres Odsetkowy przypadający przed dniem wcześniejszego Wykupu Obligacji.

Wszelkich informacji o procesie wykupu udzieli Państwu zarząd Emitenta [zarzad(at)charliefoodfriends.pl]

***

Zarząd Emitenta podjął dnia 19 grudnia 2018 roku uchwałę numer 1/12/2018 o wcześniejszym wykupie 1670 sztuk Obligacji serii B. Działając w oparciu o postanowienia punktu 5.18 WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI NA OKAZIECIELA SERII B FOOD & FRIENDS POLSKA S.A.

Emitent informuje, że na koniec okresu odsetkowego obejmującego miesiąc grudzień 2018 roku zamierza dokonać wykupu 1670 sztuk Obligacji serii B o łącznej wartości 1.670.000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wykup obligacji nie pozbawia Obligatariuszy uprawnienia do odsetek za Okres Odsetkowy przypadający przed dniem wcześniejszego Wykupu Obligacji.

Wszelkich informacji o procesie wykupu udzieli Państwu zarząd Emitenta [zarzad(at)charliefoodfriends.pl]

***

Zarząd Emitenta podjął dnia 20 września 2018 roku uchwałę numer 1/09/2018 o wcześniejszym wykupie 1460 sztuk Obligacji serii A. Działając w oparciu o postanowienia punktu 5.18 WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI NA OKAZIECIELA SERII A FOOD & FRIENDS POLSKA S.A.

Emitent informuje, że na koniec okresu odsetkowego obejmującego miesiąc wrzesień 2018 roku zamierza dokonać wykupu 1460 sztuk Obligacji serii A o łącznej wartości 1.460.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wykup obligacji nie pozbawia Obligatariuszy uprawnienia do odsetek za Okres Odsetkowy przypadający przed dniem wcześniejszego Wykupu Obligacji.

Wszelkich informacji o procesie wykupu udzieli Państwu zarząd Emitenta [zarzad(at)charliefoodfriends.pl]


Poszukujemy lokali w galeriach handlowych w całej Polsce o powierzchni 60m² – 100m² i możliwości zaimplementowania lady wydawczej o długości min. 6m. Lokal musi być przystosowany do prowadzenia działalności gastronomicznej.

Zapraszamy do kontaktu:

[relacje.inwestorskie(at)charliefoodfriends.pl]

Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Przygotowanie spółki FOOD & FRIENDS POLSKA S.A. do wejścia na rynek Catalyst”

Zapytanie ofertowe

Oferta handlowa 06.02.2017