Relacje inwestorskie

Zarząd Emitenta podjął dnia 19 grudnia 2018 roku uchwałę numer 2/12/2018 o wcześniejszym wykupie 225 sztuk Obligacji serii B1. Działając w oparciu o postanowienia punktu 5.18 WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI NA OKAZIECIELA SERII B1 FOOD & FRIENDS POLSKA S.A.

Emitent informuje, że na koniec okresu odsetkowego obejmującego miesiąc grudzień 2018 roku zamierza dokonać wykupu 225 sztuk Obligacji serii B1 o łącznej wartości 225.000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100). Wykup obligacji nie pozbawia Obligatariuszy uprawnienia do odsetek za Okres Odsetkowy przypadający przed dniem wcześniejszego Wykupu Obligacji.

Wszelkich informacji o procesie wykupu udzieli Państwu zarząd Emitenta (zarzad@charliefoodfriends.pl).

***

Zarząd Emitenta podjął dnia 19 grudnia 2018 roku uchwałę numer 1/12/2018 o wcześniejszym wykupie 1670 sztuk Obligacji serii B. Działając w oparciu o postanowienia punktu 5.18 WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI NA OKAZIECIELA SERII B FOOD & FRIENDS POLSKA S.A.

Emitent informuje, że na koniec okresu odsetkowego obejmującego miesiąc grudzień 2018 roku zamierza dokonać wykupu 1670 sztuk Obligacji serii B o łącznej wartości 1.670.000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wykup obligacji nie pozbawia Obligatariuszy uprawnienia do odsetek za Okres Odsetkowy przypadający przed dniem wcześniejszego Wykupu Obligacji.

Wszelkich informacji o procesie wykupu udzieli Państwu zarząd Emitenta (zarzad@charliefoodfriends.pl).

***

Zarząd Emitenta podjął dnia 20 września 2018 roku uchwałę numer 1/09/2018 o wcześniejszym wykupie 1460 sztuk Obligacji serii A. Działając w oparciu o postanowienia punktu 5.18 WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI NA OKAZIECIELA SERII A FOOD & FRIENDS POLSKA S.A.

Emitent informuje, że na koniec okresu odsetkowego obejmującego miesiąc wrzesień 2018 roku zamierza dokonać wykupu 1460 sztuk Obligacji serii A o łącznej wartości 1.460.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wykup obligacji nie pozbawia Obligatariuszy uprawnienia do odsetek za Okres Odsetkowy przypadający przed dniem wcześniejszego Wykupu Obligacji.

Wszelkich informacji o procesie wykupu udzieli Państwu zarząd Emitenta (zarzad@charliefoodfriends.pl).


Poszukujemy lokali w galeriach handlowych w całej Polsce o powierzchni 60m² – 100m² i możliwości zaimplementowania lady wydawczej o długości min. 6m. Lokal musi być przystosowany do prowadzenia działalności gastronomicznej.

Zapraszamy do kontaktu:

relacje.inwestorskie@charliefoodfriends.pl

Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Przygotowanie spółki FOOD & FRIENDS POLSKA S.A. do wejścia na rynek Catalyst”

Zapytanie ofertowe

Oferta handlowa 06.02.2017